VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.vinopurus.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

VÍNO PURUS s.r.o. Národná 1154/86 900 01 Modra, Slovenská republika

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ……………………………………………………………

—Dátum objednania/dátum prijatia (*)……………………………………………………………

—Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)……………………………………………………………

—Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)……………………………………………………………

—Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

……………………………………………………………

 

 

—Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.